http://www.rocznik.ifp.uz.zgora.pl/index.php/fprnuz/issue/feed Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego 2023-02-17T17:09:38+00:00 Radosław Sztyber w3rocznikifp@ifp.uz.zgora.pl Open Journal Systems <p>„Filologia Polska” – jako seria w dwóch odmiennych formułach – to setki stron studiów i dziesiątki analiz; przyciągnęła wielu autorów – intelektualistów środowisk lokalnych i reprezentantów innych ośrodków naukowych z kraju i zagranicy. Tytuł powołanego właśnie do istnienia periodyku wskazuje zatem tradycję, do jakiej postanowiliśmy się odwoływać (akcentując tym samym swoistą ciągłość), wskazuje także na ewolucyjną zmianę, która stanowi swoisty znak czasów. Rocznikowy kształt „Filologii Polskiej” wynika poniekąd z już wprowadzonych i nadal dokonujących się reform szkolnictwa wyższego oraz stosowanych obecnie systemów standaryzacji. Oby ten duch przemian korzystnie wpłynął na świat nauki – na ludzi ją kreujących, tendencje rozwojowe i, co najważniejsze, wyniki badań. Chcielibyśmy, aby każdy kolejny tom czasopisma zawierał serię studiów, tworzącą wieloautorską monografię.</p> http://www.rocznik.ifp.uz.zgora.pl/index.php/fprnuz/article/view/135 Nauczanie języka przez literaturę, a literatury przez język – o metodzie skorelowanej w pracy z uczniami polonijnymi 2023-02-17T09:58:23+00:00 Ewa Lipińska ewa.anna24@gmail.com Anna Seretny aseretny@poczta.onet.pl <p>Język polski jako odziedziczony (na obczyźnie) i ojczysty (w Polsce) to dwa różne przedmioty, które wymagają inaczej ukierunkowanych działań dydaktycznych, w tym – w przypadku pierwszego – przesunięcia punktu ciężkości z kształcenia historyczno-literackiego na językowe. W artykule przedstawiamy metodę skorelowaną, czyli dydaktykę języka przez literaturę oraz literatury przez język. Jej istotą jest zintegrowane nauczanie części systemu językowego oraz sprawności. Jest bardzo przydatna w nauczaniu języka odziedziczonego. Pozwala ona na wielokrotny i zróżnicowany kontakt z treściami kształcenia, co wydatnie wspomaga proces zapamiętywania i internalizacji nauczanych zagadnień. Jest też bardziej ergonomiczna, co, przy ograniczonej liczbie godzin zajęć w szkołach polskich poza Polską, jest jej mocnym atutem.</p> 2022-12-22T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2022 Ewa Lipińska, Anna Seretny http://www.rocznik.ifp.uz.zgora.pl/index.php/fprnuz/article/view/141 „Zdejmij okulary różowe!” – błędy w szyku zdania w polszczyźnie studentów ukraińskojęzycznych 2023-02-17T11:11:16+00:00 Dominika Izdebska-Długosz dominika.izdebska-dlugosz@uj.edu.pl <p>W artykule przedstawia się jeden z typów błędów składniowych popełnianych w języku polskim przez studentów ukraińskojęzycznych. Są to błędy szyku wyrazów w zdaniu, w podziale na kilka mniejszych kategorii. Błędy szyku z czysto komunikacyjnego punktu widzenia nie zagrażają wzajemnemu porozumieniu się rozmówców, dlatego zagadnienia szyku w polszczyźnie są marginalizowane w podręcznikach i innych materiałach nauczania języka polskiego jako obcego. Tymczasem błędy te są wybitnie interferencyjne, stanowią typ kalek składniowych i jako takie mogą łatwo ulegać fosylizacji. Ponadto przynoszą one niezamierzony przez nadawcę efekt stylizacyjny, komiczność czy też wrażenie dziwności, nienaturalności. Wydaje się zatem celowe włączenie ćwiczeń doskonalących umiejętność stosowania właściwego szyku wyrazów w zdaniu do stałego zestawu zadań gramatycznych. W artykule zaprezentowano kilka ćwiczeń tego typu z najnowszej autorskiej publikacji dla Słowian wschodnich.</p> 2022-02-22T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2022 Dominika Izdebska-Długosz http://www.rocznik.ifp.uz.zgora.pl/index.php/fprnuz/article/view/142 Jak wygląda polski dom? Adres kulturowy w polskiej literaturze współczesnej z perspektywy glottodydaktycznej 2023-02-17T12:19:12+00:00 Monika Válková Maciejewska monval@amu.edu.pl <p>Celem artykułu jest zaprezentowanie walorów, jakie niesie nauczanie języka polskiego jako obcego/drugiego poprzez teksty kultury, zwłaszcza literaturę współczesną (przytoczono fragmenty takich książek jak m.in. <em>Bezmatek</em> Miry Marcinów, <em>Rozdeptałem czarnego kota przez przypadek</em> Filipa Zawady, <em>Prymityw. Epopeja narodowa</em> Marcina Kołodziejczyka). Artykuł podpowiada, w jaki sposób za pomocą tekstów literackich możemy mówić o polskiej przestrzeni lokalowej i krajobrazie miejskim (mieszkaniu, domu, regionie). Nauczanie poprzez literaturę, mimo że bywa ona niekiedy trudnym narzędziem wymagającym obróbki, jest doskonałą metodą przekazywania wiedzy o języku oraz realiach, krajobrazie społecznym i kulturze. Literatura jest, zdaniem autorki tego artykułu, niezbędnym elementem w procesie glottodydaktycznym.</p> 2022-12-22T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2022 Monika Válková Maciejewska http://www.rocznik.ifp.uz.zgora.pl/index.php/fprnuz/article/view/143 Podręcznik do nauki języka angielskiego Franciszka Kuszla w świetle jego biografii 2023-02-17T12:34:52+00:00 Mirosława Podhajecka mira.podhajecka@wp.pl <p>W literaturze glottodydaktycznej Franciszek Kuszel pojawia się sporadycznie jako autor rozmówek polsko-angielskich pt. <em>Rozmowy podręczne dla podróżujących do Londynu Polaków nieumiejących zupełnie Języka Angielskiego</em> (1857). Pozostawił po sobie także inne materiały: „Książkę Podręczną do Uczenia się Języka Angielskiego dla Uczniów Szkoły Główney w Warszawie” [1864] napisaną na potrzeby lektoratu angielskiego w Szkole Głównej Warszawskiej i powieloną metodą litograficzną, a także „Dziennik czynności osobistych od dnia 25 września 1834” – rękopiśmienne źródło informacji biograficznych. Artykuł stawia sobie dwa podstawowe cele: nakreślić biografię autora oraz dokonać analizy jego podręcznika.</p> 2022-12-22T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2022 Mirosława Podhajecka http://www.rocznik.ifp.uz.zgora.pl/index.php/fprnuz/article/view/144 Obecność kultury szlacheckiej w Polsce XXI wieku (rekonesans) 2023-02-17T13:02:16+00:00 Krzysztof Rogulski k.rogulski@wp.pl <p>Artykuł dotyczy obecności kultury szlacheckiej w Polsce XXI w., uzewnętrznionej w sferze kultury materialnej i niematerialnej. Współczesne społeczeństwo polskie świadomie, nieświadomie lub podświadomie korzysta z dorobku kulturalnego swych nobilitowanych przodków, zwłaszcza w dziedzinie architektury, utrzymania zieleni, receptur kulinariów i trunków, mody oraz wykreowanego przez <em>nobilitates</em> systemu wartości i oryginalnej obyczajowości.</p> 2022-12-22T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2022 Krzysztof Rogulski http://www.rocznik.ifp.uz.zgora.pl/index.php/fprnuz/article/view/145 Wzory myślenia o profesji nauczycielskiej w tradycji pedeutologicznej 2023-02-17T13:14:33+00:00 Edyta Bartkowiak e.bartkowiak@ipp.uz.zgora.pl <p>W artykule ukazano genezę zawodu nauczyciela i przemiany w myśleniu o profesji nauczycielskiej. Zaprezentowano kilka ujęć teoretycznych osoby nauczyciela-wychowawcy w rozwoju refleksji pedeutologicznej: ujęcie psychologiczne, eksponujące walory osobowo-moralne nauczyciela, ujęcie kompetencyjne skoncentrowane na nauczycielskich umiejętnościach, powinnościach i kwalifikacjach oraz ujęcie personalistyczne ukazujące nauczyciela jako artystę, który tworzy dzieło wychowania.</p> 2022-12-22T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2022 Edyta Bartkowiak http://www.rocznik.ifp.uz.zgora.pl/index.php/fprnuz/article/view/146 Józef Kozielecki – nauczyciel akademicki i twórca psychotransgresjonizmu. Autobiografia w literackich i edukacyjnych kontekstach 2023-02-17T13:39:55+00:00 Anastazja Seul a.seul@ifp.uz.zgora.pl <p>Artykuł ukazuje polskiego psychologa jako miłośnika literatury pięknej. Przedstawia profesora, który wykorzystywał literaturę piękną w swej praktyce akademickiej, a także sam został autorem utworów literackich. Artykuł kładzie nacisk na to, że jego autobiograficzna książka jest bogata w cytaty, zmodyfikowane przytoczenia, parafrazy i inne formy odwołań do dzieł literackich, które świadczą o rozległej kulturze literackiej autora. Bliska mu była literatura klasyczna. Artykuł ukazuje niektóre walory stylistyczne języka Kozieleckiego (m.in. użycie synekdochy, ironii, kontrastu, pointy) i przekonuje o jego wartości sapiencjalnej.</p> 2022-12-22T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2022 Anastazja Seul http://www.rocznik.ifp.uz.zgora.pl/index.php/fprnuz/article/view/147 Czy wiedźmin może nauczyć grzeczności? Elementy etykiety językowej w Ostatnim życzeniu Andrzeja Sapkowskiego 2023-02-17T13:52:47+00:00 Igor Choruży igorchoruzy1999@gmail.com Joanna Gorzelana j.gorzelana@ifp.uz.zgora.pl <p>Artykuł przedstawia sposób, w jaki bohaterowie opowiadań A. Sapkowskiego realizują zasady <em>savoir-vivre’u</em>. Przedstawiono sposoby tytułowania, które odzwierciedlają system hierarchii społecznej oraz emocje bohaterów. Opisano też inne pierwszorzędne akty grzecznościowe, takie jak <em>powitania</em>,<em> pożegnania</em>,<em> prośby</em>,<em> podziękowania </em>i<em> przeprosiny</em>. W opowieściach rzadziej występują sekundarne akty grzecznościowe, takie jak <em>komplementy</em>, <em>pochwały</em>,<em> gratulacje</em>, <em>toasty</em>, <em>zaproszenia</em>, które także świadczą o kulturze bohaterów. Na brak kultury – łamanie zasad grzeczności wskazują obecne w wypowiedziach bohaterów wyzwiska oraz wulgaryzmy. Służą one wzmocnieniu negatywnego obrazu bohatera.</p> 2022-12-22T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2022 Igor Choruży, Joanna Gorzelana http://www.rocznik.ifp.uz.zgora.pl/index.php/fprnuz/article/view/148 Imiona chrzestne chłopców nadane w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Częstochowie w latach 1950-1955 oraz 1980-1985 2023-02-17T14:21:05+00:00 Daniela Ilnicka daniela.ilnicka@doktorant.ujd.edu.pl <p>Przedmiotem niniejszego opracowania są imiona nadawane chłopcom w latach 1950-1955 oraz 1980-1985 w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Częstochowie. W artykule przedstawiono analizę jakościową i frekwencyjną imion nadanych po raz pierwszy, drugi, a niekiedy trzeci. Aby ocenić, czy na wybór imion dla chłopców miały wpływ imiona ich ojców, przy zbieraniu materiału badawczego uwzględniono również imiona rodzica. Na podstawie przedstawionych analiz można wywnioskować, że rodzice, nadając imię swojemu dziecku, tylko w małej mierze kierują się imionami, które sami noszą.</p> 2022-12-22T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2022 Daniela Ilnicka http://www.rocznik.ifp.uz.zgora.pl/index.php/fprnuz/article/view/149 Leksyka związana z mówieniem w listach emigracyjnych Joachima Lelewela pisanych do przyjaciół i znajomych 2023-02-17T14:31:58+00:00 Violetta Jaros v.jaros@ujd.edu.pl <p>Przedmiotem obserwacji uczyniono leksykę odnoszącą się do zjawisk mowy i mówienia, która występuje w korespondencji, jaką Joachim Lelewel – uczony-polityk – prowadził na emigracji w latach 1831-1860 we Francji (m.in. Paryżu, La Grange, Tours) i Belgii (Brukseli). Stanowi ona bogaty zbiór 1496 listów pisanych w języku polskim (1423), francuskim (65) i niemieckim (8), które zebrała i wydała w pięciu tomach Helena Więckowska. Celem opracowania jest 1) wskazanie repertuaru słownictwa związanego z mówieniem w subidiolekcie potocznym Lelewela, 2) uporządkowanie ekscerptów w obrębie pola leksykalno-semantycznego związanego z procesem mowy i sytuacją mówienia, 3)&nbsp;ustalenie, które wyrazy mogły mieć charakter indywidualizmów. Analiza leksykograficzna odwołuje się do źródeł obejmujących słownictwo doby nowopolskiej. Wyekscerpowane z listów emigracyjnych Joachima Lelewela pisanych do przyjaciół i znajomych słownictwo z komponentem ‘komunikować ustnie’ liczy 226 jednostek leksykalnych.</p> 2022-12-22T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2022 Violetta Jaros http://www.rocznik.ifp.uz.zgora.pl/index.php/fprnuz/article/view/150 Echa romansu tradycyjnego w twórczości literackiej Ignacego Krasickiego 2023-02-17T15:01:58+00:00 Alfred Siama <p>Tematyka pracy dotyczy stosunku wybitnego pisarza polskiego oświecenia, Ignacego Krasickiego, do epickiego gatunku przedpowieściowego, jakim jest romans. Uwaga badawcza w artykule skoncentrowana została na opiniach wobec romansów wyrażonych w kilku dziełach literackich księcia biskupa. Ignacy Krasicki, podobnie jak inni przedstawiciele ówczesnej elity literackiej, traktował romans jako gatunek anachroniczny, pozbawiony walorów artystycznych i dobrego smaku. Dlatego wyrażone przez niego w twórczości opinie wobec romansów mają charakter krytyczny i ironiczny. Poza tym pisarz potrafił w oryginalny sposób wykorzystać konwencję romansową, co szczególnie uwidacznia się w powieści <em>Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki</em>. Upoważnia to do konstatacji, że romanse nie tylko drażniły Krasickiego, lecz w pewnym sensie także inspirowały.</p> 2022-12-22T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2022 Alfred Siama http://www.rocznik.ifp.uz.zgora.pl/index.php/fprnuz/article/view/151 Ślady robactwa. Drobiazgi zoomorficzne w twórczości Stefana Witwickiego 2023-02-17T15:12:43+00:00 Grzegorz Igliński grzegorz.iglinski@uwm.edu.pl <p>W pracy, korzystającej z doświadczeń krytyki tematycznej i perspektywy mikrologicznej, uczyniono przedmiotem badań twórczość literacką Stefana Witwickiego. Rozważania mają w dużym stopniu charakter katalogowo-dokumentacyjny. Ich celem jest przyjrzenie się intensywności występowania określeń związanych z owadami i robakami, ich funkcji i znaczeniom. Uwzględniono kontekst tradycji kulturowej i utrwalonej przez nią symboliki. Z dokonanego przeglądu wynika, że owady i robaki przywoływane są rzadko. Spotkać je można co prawda w tekstach pod względem gatunkowym rozmaitych, ale nie tworzą jakiejś specjalnej dominanty w obrazowaniu. Robak miewa u poety dwa znaczenia: wyobraża nędzę ludzkiej egzystencji oraz śmierć. Ze śmiercią wiąże się również pająk. Motyla i pszczołę tradycyjnie powiązano z wiosną, a więc z nadzieją, odrodzeniem, pięknem, rozkoszą, szczęściem, miłością. Konwencjonalne sformułowanie „gonić (łapać) motyle” funkcjonuje zarówno w sensie pozytywnym (gdy dotyczy górnolotnych marzeń), jak i negatywnym (gdy sygnalizuje beztroskie zajmowanie się głupstwami). W obu przypadkach akcentuje się ulotność przeżyć. Nazwy „mrówka”, „mróweczka”, „mrowisko” wyrażają odpowiednio: pracowitość, przeciętność, zaaferowany tłum ludzi. Szarańcza i muchy posłużyły Witwickiemu do krytyki ludzkiego postępowania. Z szarańczą porównuje się wojska niemieckie i rosyjskie żołdactwo pustoszące Polskę. Muchy zaś ilustrują współczesną kupiecką mentalność. Ludzkie zachowania przedstawia Witwicki, wprowadzając także robaczka świętojańskiego (zestawionego z dzieckiem) i konika polnego (zestawionego z poetą). Obie te paralele podkreślają uczucia sympatii żywionej wobec kogoś lub zachwytu nad kimś. Analizowane „drobiazgi” zoomorficzne współtworzą metaforyczny język Witwickiego. Pojawiają się w konstrukcjach przenośnych, a kilkakrotnie jako porównania.</p> 2022-12-22T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2022 Grzegorz Igliński http://www.rocznik.ifp.uz.zgora.pl/index.php/fprnuz/article/view/152 Wśród czerni i złota – w kręgu poetyki Stanisława Staszewskiego 2023-02-17T16:19:57+00:00 Maciej Kubiak kubiak216@wp.pl <p>Artykuł ma na celu przybliżenie twórczości Stanisława Staszewskiego, poetyki jego utworów, które konstytuują się w polu semantycznym samotności, erotyzmu i tęsknoty. Niniejszy tekst analizuje twórczość Staszewskiego znaną z oryginalnych, zachowanych nagrań (również tych niepublikowanych) oraz bazuje na tekstach zawartych w tomiku <em>Samotni ludzie, wiersze i piosenki</em> (2015). Celem tego artykułu jest bliższe spojrzenie na formalną stronę muzyczno-tekstową utworów barda. Szkic stanowi przyczynek do ogólnego stanu badań nad twórczością i działalnością artystyczną Stanisława Staszewskiego.</p> 2022-12-22T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2022 Maciej Kubiak http://www.rocznik.ifp.uz.zgora.pl/index.php/fprnuz/article/view/153 Silva rerum w jednej osobie, czyli filozof Jan Kurowicki na literackiej ścieżce 2023-02-17T16:34:10+00:00 Dawid Kopa kdavid@o2.pl <p>Tekst analizuje rolę wierszy w budowie monodramu Jana Kurowickiego <em>Pan Kepler raczy umierać</em>. Stanowi inspirację do refleksji nad sposobem, w jaki przeczytane przejawia się w napisanym. Próbuje odnieść kategorię sylwiczności do sylwetki intelektualnej twórcy. Pokazuje <em>Pana Keplera raczącego umierać </em>jako punkt zwrotny w twórczości Jana Kurowickiego. Podejmuje trud określenia interferencji tego monodramu z różnymi polami aktywności twórczej autora.</p> 2022-12-22T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2022 Dawid Kopa http://www.rocznik.ifp.uz.zgora.pl/index.php/fprnuz/article/view/154 Starotestamentalna typologia krzyża Jezusa Chrystusa 2023-02-17T16:58:05+00:00 Piotr Juckiewicz jucek1987@gmail.com <p>W artykule autor podejmuje się omówienia starotestamentalnych figur symbolu krzyża, ukazując tym samym wachlarz znaczeń i głębię tego znaku. Na podstawie wyników badań przeprowadzonych z wykorzystaniem metody heurystycznej, analitycznej oraz syntetyczno-krytycznej przedstawia w nim proces kształtowania się rozumienia znaku krzyża w mentalności ludzi wierzących, tworzących Pierwszy Kościół. Symbol ten, mimo negatywnych konotacji z narzędziem męki i śmierci nie tylko Chrystusa, ale i potencjalnych kolejnych chrześcijan, stał się w stosunkowo niedługim czasie sztandarem ich wiary. Niewątpliwie wpływ na to miały miejsca Historii Zbawienia opisanej w Starym Testamencie i ich interpretacje proponowane przez Ojców Kościoła – przedstawione i szeroko omówione w szkicu. Występujące zapowiedzi krzyża znacząco przyczyniły się do pozytywnego odbioru tej figury.</p> 2022-12-22T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2022 Piotr Juckiewicz http://www.rocznik.ifp.uz.zgora.pl/index.php/fprnuz/article/view/155 Dzieło translatorskie św. Hieronima i veritas hebraica 2023-02-17T17:09:38+00:00 Janusz Królikowski jkroliko@poczta.onet.pl <p>Święty Hieronim należy do najbardziej znaczących postaci Kościoła łacińskiego, w którym jest uznawany za „księcia egzegetów”, i kultury Zachodu, łącznie z dziełem dokonania ich syntezy duchowej na podstawie tekstu Biblii. Jego dzieło zachowuje niewątpliwą aktualność i inspirujące znaczenie. W nowych warunkach życia Kościoła, a zwłaszcza korzystania z Biblii, warto przyjrzeć się dziełu translatorskiemu Hieronima i zastosowanej przez niego metodzie, która pozwoliła mu osiągnąć trwałe rezultaty. Zwracamy więc uwagę w perspektywie historycznej na jego główne odkrycie intelektualne, streszcza je formuła <em>veritas hebraica</em>. Chodzi w niej o pierwszeństwo dane językowi hebrajskiemu – jego poznanie i rozumienie jest koniecznym warunkiem dojścia do prawdy objawionej i do samej tajemnicy Boga. Efekty translatorskich wysiłków Hieronima stworzyły naukowe kryteria służące pracom nad przekładem Biblii. Sięgnięcie do tradycji żydowskiej odzwierciedla się także w spojrzeniu Hieronima na kanon biblijny.</p> 2022-12-22T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2022 Janusz Królikowski