14
13
7
8
9
11
10

Instytut Filologii Polskiej zaprasza do współtworzenia rocznika, którego profil — w ogólnym ujęciu — wyznacza tytuł periodyku. Jego zawartość pragniemy rozszerzyć o szeroko rozumiane studia humanistyczne, niezbędne zarówno w doskonaleniu strategii metodologicznych, jak i w celu poszerzenia kontekstu refleksji polonistycznych gremiów akademickich. Na łamach czasopisma chcielibyśmy publikować wyniki badań najnowszych; cenimy zwłaszcza oryginalność i odkrywczość. Proponujemy możliwie szeroką skalę form wypowiedzi, jednakże typowych dla dyskursu nauki: od gruntownej analizy pojedynczych fenomenów po zwięzłą syntezę, od pierwodruku po reedycję, od recenzyjnie formułowanych sprawozdań po merytoryczne sprostowanie lub polemikę. Zakładamy, że na treść każdego zeszytu złoży się wieloautorskie opracowanie monograficzne, wzbogacone o materiały w rubrykach stałych.
Zainteresowanych prosimy o przekazywanie materiałów na adresy wyszczególnione w zakładce Sekretariat.

Cele i zakres artykułów oryginalnych (słowa kluczowe).
A. Literatura (fikcja i piśmiennictwo): historia literatury — konteksty — tematy, motywy — studia komparatystyczne — korespondencja sztuk — gatunki i rodzaje literackie — teoria — edukacja. B. Język: historia języka (języków) — pragmatyka językowa — normy i zwyczaje językowe — odrębność językowa — retoryka — językowe świadectwa tendencji — teoria — edukacja. C. Polonistyka.

Ogłoszenia