Marmur, morena czołowa, kamień polny, kamień reński, piaskowiec czerwony i biały, węgiel brunatny…Kamienie Zielonej Góry. Zielona Góra kamieni. Kilka lit(h)olingwistyczno-kulturologicznych uwag o kamieniach spotykanych w różnych przestrzeniach Winnego Grodu

   115

Autor

Słowa kluczowe   

Abstrakt   

Przedmiotem refleksji są tym razem kamienie i nazwy związane z kamieniami występującymi w różnych, zarówno otwartych, jak i zamkniętych przestrzeniach Miasta Srok. Relacja przestrzeńmiastokamień stała się inspiracją do uwag na temat kamieni funkcjonujących, między innymi w: a) zielonogórskim krajobrazie (morena czołowa, węgiel brunatny, głaz pamiątkowy, lapidarium), b) zielonogórskiej architekturze świeckiej (mury obronne z kamieni polnych, uliczny bruk, kamienne fundamenty), c) zielonogórskiej architekturze sakralnej (kamienna kapliczkaKaplica na Winnicy, kamienne zworniki, kamienna rokokowa chrzcielnica), d) zielonogórskim muzeum (ciężkie kamienie / hańbiące kamienie), e) zielonogórskiej firmie jubilerskiej (bursztyn, perła, koral…). Wymienione i zinterpretowane w szkicu kamienie oraz ich nazwy, inkrustujące przestrzenie Zielonej Góry, sprawiają, że Winny Gród był i jest miejskim fenomenem, w którego palimpsestowe warstwy na stałe wpisały się kamienne elementy natury i kultury.

Liczba wyświetleń   

2023

Dane do pobrania nie są jeszcze dostępne.

Biogram autora   

Katarzyna Węgorowska, Uniwersytet Zielonogórski

Miłośniczka polszczyzny, kamieni, Wilna i Kresów Północno-Wschodnich; recenzent naukowa prestiżowej serii „Rzemiosło Artystyczne i Wzornictwo w Polsce. Biżuteria w Polsce”.

Bibliografia   

Bartmiński J., Słownik stereotypów i symboli ludowych, t. 1: Kosmos, cz. 1, Lublin 1996.
[Google Scholar]

Czyżniewski T., Zielona Góra przełomu wieków XIX/XX, Łódź 2010.
[Google Scholar]

Garbacz K., Zielona Góra. Spacer z przeszłością, Zielona Góra 2004.
[Google Scholar]

Greimas A., Ku semiotyce typologicznej, [w:] E. Leach, A. Greimas, Rytuał i narracja, Warszawa 1989.
[Google Scholar]

Ilustrowany słownik języka polskiego, red. E. Sobol, Warszawa 2004.
[Google Scholar]

Inny słownik języka polskiego, red. M. Bańko, t. 1-2, Warszawa 2000.
[Google Scholar]

Jałowiecki B., Człowiek, społeczeństwo – przestrzeń w polskiej socjologii miasta, [w:] Socjologia miasta. Wybór tekstów, red. M. Malikowski, S. Solecki, Rzeszów 1999.
[Google Scholar]

Kinal A., Winiarskie i bachiczne dominanty oraz detale w przestrzeni miejskiej Zielonej Góry, [w:] D. Angutek, A. Kinal, J. Leszkowicz-Baczyński, M. Pokrzyńska, A. Urbaniak, Winiarska i bachiczna tradycja Zielonej Góry. Studia i szkice społeczno-kulturowe, Zielona Góra-Bydgoszcz 2019.
[Google Scholar]

Kowalski S., Architektura kościoła św. Jadwigi na przestrzeni wieków, [w:] Zielona Góra. Kościół św. Jadwigi (Katedra), Zielona Góra 1993.
[Google Scholar]

Kubicki P., Miasto w sieci znaczeń. Kraków i jego tożsamości, Kraków 2010.
[Google Scholar]

Kuczyńska J., Wstęp do historii sztuki. Nauki pomocnicze. Historia architektury, Lublin 1988.
[Google Scholar]

Ledrut R., La forme et le sense dans la sociéte, Paris 1984.
[Google Scholar]

Lisowski A., Koncepcje przestrzeni w geografii człowieka, Warszawa 2003.
[Google Scholar]

Majchrzak P., Dzieje kościoła św. Jadwigi w świetle źródeł pisanych, [w:] Zielona Góra. Kościół św. Jadwigi (Katedra), Zielona Góra 1993.
[Google Scholar]

Morzyńska-Wrzosek B., Bydgoszcz w perspektywie poetycko-topograficznej, [w:] Miasto – przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie 2, red. M. Święcicka, Bydgoszcz 2008.
[Google Scholar]

Muszyński J., Kościół w średniowiecznym mieście, Zielona Góra. Kościół św. Jadwigi (Katedra), Zielona Góra 1993.
[Google Scholar]

Muszyński J., Kowalski S., Zielona Góra. Ratusz i wokół ratusza, Zielona Góra 1992.
[Google Scholar]

Nieznane i tajemnicze miejsca Ziemi Lubuskiej, red. T. Czyżniewski, Zielona Góra 2009.
[Google Scholar]

Niezwykli i tajemniczy ludzie Ziemi Lubuskiej, red. D. Chajewski, Zielona Góra 2010.
[Google Scholar]

Niezwykłe i tajemnicze miejsca w naszych lasach, red. D. Chajewski, Zielona Góra 2011.
[Google Scholar]

O książce. Encyklopedia, Wrocław 1987.
[Google Scholar]

Ożóg K., Językowa i kulturowa przestrzeń współczesnego miasta (na podstawie badań napisów miejskich), [w:] Miasto – przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie 2, red. M. Święcicka, Bydgoszcz 2008.
[Google Scholar]

Pelcowa H., Językowa przestrzeń dużego i małego miasta w świadomości mieszkańców, [w:] Miasto – przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie 5, red. M. Święcicka, M. Peplińska-Narloch, Bydgoszcz 2014.
[Google Scholar]

Podkidacz W., Aksjologizacja obrazu miasta w tekstach przewodników turystycznych, „Poradnik Językowy” 2004, z. 7.
[Google Scholar]

Sawicka G., Miasto jako tekst, [w:] Miasto – przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie 4, red. M. Święcicka, Bydgoszcz 2012.
[Google Scholar]

Siwiec A., Przestrzeń miejska jako przestrzeń onimiczna (uwarunkowania lingwokulturowe), [w:] Miasto – przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie 1, red. M. Święcicka, Bydgoszcz 2006.
[Google Scholar]

Skoczylas J., Żuromski M., Symbolika kamienia jako element legitymizacji władzy w cywilizacji europejskiej, Poznań 2007.
[Google Scholar]

Sławkowa E., Miasto we frazeologii. Rozpoznanie wstępne, [w:] Miasto – przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie 5, red. M. Święcicka, M. Peplińska-Narloch, Bydgoszcz 2014.
[Google Scholar]

Słownik współczesnego języka polskiego, red. B. Dunaj, t. 2, Warszawa 1998.
[Google Scholar]

Spacer po mieście Zielona Góra. Informacja turystyczna, Zielona Góra 2016.
[Google Scholar]

Święcicka M., Słowo wstępne, [w:] Miasto – przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie 2, red. M. Święcicka, Bydgoszcz 2008.
[Google Scholar]

Walczak B., Co mówi język polski o genezie miasta?, [w:] Miasto – przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie 4, red. M. Święcicka, Bydgoszcz 2012.
[Google Scholar]

Wallis A., Socjologia wielkiego miasta, t. 69, Warszawa 1967.
[Google Scholar]

Wądolny-Tatar K., Roszczynialska M., Literackie profile kamienia, [w:] Kamień w literaturze, języku i kulturze, red. K. Wądolny-Tatar, M. Roszczynialska, t. 1, Kraków 2013.
[Google Scholar]

Węgorowska K., Alabaster, bazalt, granit, bursztyn, perła… – kamienie Wilna – Wilno kamieni. Wokół kulturologiczno-historyczno-lit(h)olingwistycznych faktów utrwalonych w wybranych współczesnych opracowaniach o Mieście Giedymina, [w:] Studia słowiańskie. Język, kultura i literatura 1, red. M. Łuczyk, N. Bielniak, A. Łazar, A. Urban-Podolan, Zielona Góra 2018.
[Google Scholar]

Węgorowska K., Chryzantema, harfa, łodzik, wenus… W stronę konch(i)olingwistyki. Rzecz o muszlach w polszczyźnie, Choszczno-Warszawa-Zielona Góra 2013.
[Google Scholar]

Węgorowska K., Kamienie i klejnoty w języku, kulturze, sztuce, Warszawa-Zielona Góra 2012.
[Google Scholar]

Węgorowska K., Od Gorgony do Kolberga. Świat korali/koralowców w polszczyźnie. Rzecz lit(h)olingwistyczno-kulturologiczna, Zielona Góra 2019.
[Google Scholar]

Wielki słownik wyrazów obcych PWN, red. M. Bańko, Warszawa 2005.
[Google Scholar]

Wójcik M., Symbolika kamienia w twórczości Gustawa Herlinga Grudzińskiego, [w:] Kamień w literaturze, języku i kulturze, red. K. Wądolny-Tatar, M. Roszczynialska, t. 1, Kraków 2013.
[Google Scholar]

Żuchowski T.J., Poskromienie materii. Nowożytne zmagania rzeźbiarzy z marmurem kararyjskim. Michał Anioł, Bernini, Canova, Poznań 2010.
[Google Scholar]

Podgląd   

Pobrania

Opublikowane

18.12.2021

Jak cytować

Węgorowska, K. „Marmur, Morena czołowa, Kamień Polny, Kamień reński, Piaskowiec Czerwony I biały, węgiel brunatny…Kamienie Zielonej Góry. Zielona Góra Kamieni. Kilka lit(h)olingwistyczno-Kulturologicznych Uwag O Kamieniach Spotykanych W różnych Przestrzeniach Winnego Grodu”. Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, t. 7, grudzień 2021, s. 199-15, doi:10.34768/fp2021a11.

Inne teksty tego autora opublikowane na łamach „Filologii Polskiej"   

„Kochom swoje wioske, bom sie w ni rodzieła...”. Wilkowsko-­świętokrzysko­-kielecka poezja Kaśki spod Łysicy w świetle refleksji językoznawczo­kulturologicznych

  115-130
  16.12.2015

Językowe i kulturologiczne wyróżniki kresowych kulinariów utrwalone w wybranych regionalnych opracowaniach o Ziemi Lubuskiej

  141-148
  13.12.2020

Przeszłość południowokresowej rezydencji w Psarach utrwalona w archiwum ludzkiej pamięci i wybranych, współczesnych źródłach pisanych (refleksje filologiczno-lingwokulturologiczne)

  99-108
  19.12.2019

Wileńskie miejsca Adama Mickiewicza utrwalone we współczesnych przewodnikach po Mieście wieszczów. (Refleksje językoznawcy-filologa)

  59-80
  19.12.2016

Od alabastronu do flakonu René Lalique’a… Kilka lingwistyczno-kulturologicznych uwag o naczyniach na wonności, pachnidła, zapachy, perfumy…

  293-306
  31.12.2018

Językoznawstwo i językoznawcy w świetle Życia we wspomnieniach Profesor Ewy Rzetelskiej-Feleszko (Kamińskiej)

  171-183
  31.12.2018