Nomadyczny projekt Dawida Foenkinosa

Język Rosyjski

   38

Autor

Słowa kluczowe   

Abstrakt   

Artykuł przynosi ogląd nomadycznego projektu postmodernizmu opartego na fran­cuskiej powieści Wspomnienia (tytuł oryginału: Les Souvenirs) Dawida Foenkinosa. Jak wolno są­dzić, projekt nomadyczny (z angielskiego nomad – wędrowiec) ujmuje w tym tekście stan kultury „uchwyconej” z perspektywy zagubienia w czasie. Historia każdej jednostki odznacza się losowym i możliwym scenariuszem, podobnie jak z interpretacjami danych wydarzeń dziejowych (później stających się ich oficjalnymi wersjami), one także mają zbliżoną naturę. W rezultacie nikt nie może głosić prawdy o własnej osobistej historii. Z tego punktu widzenia wszyscy jesteśmy nomadami, co znaczy, że podróżujemy po przeszłości. Związek wspomnień ujawnia się w wieczności, tworząc jakieś wydarzenie w eonie. Bieg życia zależy zatem od rodzaju wspomnień i znaczeń, jakie się im przypisuje, a także jak inne wydarzenia­wspomnienia z eonu dotykają ludzką świadomość.

Liczba wyświetleń   

2023

Dane do pobrania nie są jeszcze dostępne.

Biogram autora   

Nataliia Zhukova, Narodowy Uniwersytet Techniczny Ukrainy Politechnika Kijowska, Ukraina

Doktor habilitowana, profesor nadzwyczajny w Narodowym Uniwersytecie Technicznym Ukrainy. Kieruje Wydziałem Sztuk Plastycznych w Kijowskim Instytucie Politechnicznym im. Igora Sikorskiego.

Bibliografia   

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

David Foenkinos Biographie, [w:] Режим доступу: [David_Foenkinos_biographie-1095204432-art83739.html] [Google Scholar]

David Foenkinos Auteur [Електронний ресурс], [w:], Режим доступу: [8100].
[Google Scholar]

Грицанов А. А., Эон, [w:] А. А. Грицанов, Постмодернизм. Энциклопедия, Мн.: Интерпрессервис; Книжный Дом, 2001, c. 990-991.
[Google Scholar]

Делёз Ж., Логика смысла, [w:] Жиль Делёз [пер. с фр. Я. И. Свирского], М.: Академический проект, 2011, 472 с.
[Google Scholar]

Драч Г. В., Наука о культуре в эпоху постмодерна, [w:] Г. В. Драч, Фундаментальные проблемы культурологии, в 4 т. [отв. ред. Д. Л. Спивак], Спб: Алетейя, 2008, т. 1: Теория культуры, с. 32-46.
[Google Scholar]

Маньковская Н. Б., Эстетика постмодернизма, [w:] Н. Б. Маньковская, СПб.: Алетейя, 2000, 347 с.
[Google Scholar]

Можейко М. А., Номадология, [w:] М. А. Можейко, Постмодернизм. Энциклопедия, Мн.: Интерпрессервис; Книжный дом, 2001, с. 524-526.
[Google Scholar]

Можейко М. А., Хаосмос, [w:] М. А. Можейко, Постмодернизм. Энциклопедия, Мн.: Интерпрессервис; Книжный дом, 2001, с. 937-938.
[Google Scholar]

Нуркова В. В., Созидание прошлого. К вопросу о потенциале биографической мнемотерапии, [w:] Вероника Валерьевна Нуркова, Московский психотерапевтический журнал, 2005, № 1, с. 73-88.
[Google Scholar]

Фонкинос Д., Воспоминания [роман], [w:] Давид Фонкинос [пер. с фр. М. Аннинской], М.: АСТ: CORPUS, 2013. – 384 с.
[Google Scholar]

Эко У., Роль читателя. Исследования по семиотике текста, [w:] Умберто Эко [пер. с англ. и ит. С. Д. Серебряного], СПб.: «Симпозиум», 2005, 502 с.
[Google Scholar]

LITERATURA (TRANSKRYPCJA)

David Foenkinos. Auteur, [8100].
[Google Scholar]

David Foenkinos. Biographie, [David_Foenkinos_biographie­1095204432­art83739.html].
[Google Scholar]

Deloz Zh., Logika smysla, [w:] Zhil’ Deloz [per. s fr. Ya. I. Svirskogo], M.: Akademicheskiy proyekt 2011.
[Google Scholar]

Drach G.V., Nauka o kul’ture v epokhu postmoderna, [w:] G.V. Drach, Fundamental’nyye problemy kul’turologii, v. 4 [otv. red. D.L. Spivak], Spb: Aleteyya 2008, t. 1: Teoriya kul’tury.
[Google Scholar]

Eko U., Rol’ chitatelya. Issledovaniya po semiotike teksta, [w:] U. Eko [per. s angl. i it. S.D. Serebry­anogo], SPb.: «Simpozium» 2005.
[Google Scholar]

Foenkinos D., Vospominaniya [roman], [w:] D. Foenkinos [per. s fr. M. Anninskoy], M.: AST: COR­PUS 2013.
[Google Scholar]

Gritsanov A.A., Eon, [w:] A.A. Gritsanov, Postmodernizm. Entsiklopediya, Mn.: Interpresservis; Knizhnyy Dom 2001.
[Google Scholar]

Man’kovskaya N.B., Estetika postmodernizma, [w:] N.B. Man’kovskaya, SPb.: Aleteyya 2000.
[Google Scholar]

Mozheyko M.A., Khaosmos, [w:] M.A. Mozheyko, Postmodernizm. Entsiklopediya, Mn.: Interpres­servis; Knizhnyy dom 2001.
[Google Scholar]

Mozheyko M.A., Nomadologiya, [w:] M.A. Mozheyko, Postmodernizm. Entsiklopediya, Mn.: Inter­presservis; Knizhnyy dom 2001.
[Google Scholar]

Nurkova V.V., Sozidaniye proshlogo. K voprosu o potentsiale biograficheskoy mnemoterapii, “Moskovskiy psikhoterapevticheskiy zhurnal” 2005, nr 1.
[Google Scholar]

Podgląd   

Pobrania

Opublikowane

31.12.2018

Jak cytować

Zhukova, N. „Nomadyczny Projekt Dawida Foenkinosa: Język Rosyjski”. Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, t. 4, grudzień 2018, s. 401-16, doi:10.34768/fp2018a23.