Przeszłość południowokresowej rezydencji w Psarach utrwalona w archiwum ludzkiej pamięci i wybranych, współczesnych źródłach pisanych (refleksje filologiczno-lingwokulturologiczne)

   88

Autor

Słowa kluczowe   

Abstrakt   

Przedmiotem szkicu jest próba filologiczno-lingwokulturologicznej rekonstrukcji południowokresowych Psar (dworu-majątku-rezydencji), które, dzięki różnym rodzajom pamięci przechowywanym w archiwum ludzkiej pamięci, utrwalone zostały w dopełniających się tekstach kultury: 1) kresowej encyklopedii i 2) kresowym przewodniku – źródłach prezentujących perspektywę faktograficzną oraz 3) kresowych wspomnieniach autorstwa Anny z Reyów Konstantynowej Potockiej – tekście reprezentatywnym dla perspektywy emocjonalnej. Konfrontacja zawartych w nich detali ułatwia odczytanie kolejnej warstwy kresowego palimpsestu nierozerwalnie związanego z pojęciami przeszłości i pamięci.

Liczba wyświetleń   

2024

Dane do pobrania nie są jeszcze dostępne.

Biogram autora   

Katarzyna Węgorowska, Uniwersytet Zielonogórski

Miłośniczka polszczyzny, Wilna, Kresów Wschodnich, kamieni, kultury, kolekcjonerka sztuki; autorka siedmiu monografii i licznych artykułów; inicjatorka edycji „Studia Kresowe”; recenzent naukowa cyklu Biżuteria w Polsce publikowanego przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki.

Bibliografia   

LITERATURA CYTOWANA

Assmann J., Pamięć zbiorowa i tożsamość kulturowa, „Borussia” 2003, nr 29.
[Google Scholar]

Dulik L., Golec W., Kresy w fotografii Henryka Poddębskiego, Lublin 2010.
[Google Scholar]

Dunin-Kozicka M., Burza od wschodu, Warszawa 1929.
[Google Scholar]

Dylewski A., Koprowski M.A., Kresy. Historia. Ludzie. Tradycje, Warszawa 2013.
[Google Scholar]

Dzięciołowski R., Wąsowski A., Jaroszewski T.S., Pałace i dwory Kresów, Warszawa 2005.
[Google Scholar]

Encyklopedia Kresów, słowo wstępne S. Lem, Kraków 2004.
[Google Scholar]

Górska A., Kresy. Przewodnik, Kraków 1997.
[Google Scholar]

Ilustrowany słownik języka polskiego, red. E. Sobol, Warszawa 2004.
[Google Scholar]

Inny słownik języka polskiego, red. M. Bańko, t. 1-2, Warszawa 2000.
[Google Scholar]

Jaroszewski T.S., Od autorów, [w:] R. Dzięciołowski, A. Wąsowski, T.S. Jaroszewski, Pałace i dwory Kresów, Warszawa 2005.
[Google Scholar]

Karp H.J., Traba R., Czy codzienność można pamiętać? Wspomnienia z Warmii i Mazur jako fragment pamięci kulturowej Niemców, Polaków, Ukraińców, [w:] Codzienność zapamiętana. Warmia i Ma­zury we wspomnieniach, red. H.J. Karp, R. Traba, Warszawa-Olsztyn 2004.
[Google Scholar]

Kurcz I., Uczenie się i pamięć, [w:] Psychologia, red. T. Tomaszewski, Warszawa 1982.
[Google Scholar]

Müldner-Nickowski P., Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego, Warszawa 2003.
[Google Scholar]

Okoń W., Słownik pedagogiczny, Warszawa 1984.
[Google Scholar]

Potocka A., Domy żyjące w naszej pamięci. Ze wspomnień Anny z Reyów Konstantynowej Potockiej, [w:] R. Dzięciołowski, A. Wąsowski, T.S. Jaroszewski, Pałace i dwory Kresów, Warszawa 2005.
[Google Scholar]

Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t. 1-3, Warszawa 1988-1989.
[Google Scholar]

Szacka B., Pamięć zbiorowa, [w:] Wobec przeszłości. Pamięć przeszłości jako element kultury współcze­snej, red. A. Szpociński, Warszawa 2005.
[Google Scholar]

Węgorowska K., Językowe świadectwa kultury i obyczajowości Kresów Północno­Wschodnich utrwalone we wspomnieniach ich byłych mieszkańców, Zielona Góra 2004.
[Google Scholar]

Węgorowska K., Językowo­kulturologiczny portret czombrowskich „westalek” utrwalony w „Dziedzicz­kach Soplicowa” Joanny Puchalskiej, [w:] Studia Kresowe. Literatura. Język. Kulturologia, red. K. Węgorowska, K. Grabias-Banaszewska, Zielona Góra 2018.
[Google Scholar]

Wielki słownik wyrazów obcych PWN, red. M. Bańko, Warszawa 2005.
[Google Scholar]

Podgląd   

Pobrania

Opublikowane

19.12.2019

Jak cytować

Węgorowska, K. „Przeszłość południowokresowej Rezydencji W Psarach Utrwalona W Archiwum Ludzkiej pamięci I Wybranych, współczesnych źródłach Pisanych (refleksje Filologiczno-Lingwokulturologiczne)”. Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, t. 5, grudzień 2019, s. 99-108, doi:10.34768/fp2019a7.

ISSN wersji papierowej

2450-3584

Inne teksty tego autora opublikowane na łamach „Filologii Polskiej"   

Marmur, morena czołowa, kamień polny, kamień reński, piaskowiec czerwony i biały, węgiel brunatny…Kamienie Zielonej Góry. Zielona Góra kamieni. Kilka lit(h)olingwistyczno-kulturologicznych uwag o kamieniach spotykanych w różnych przestrzeniach Winnego Grodu

  199 - 215
  18.12.2021

„Kochom swoje wioske, bom sie w ni rodzieła...”. Wilkowsko-­świętokrzysko­-kielecka poezja Kaśki spod Łysicy w świetle refleksji językoznawczo­kulturologicznych

  115 - 130
  16.12.2015

Językowe i kulturologiczne wyróżniki kresowych kulinariów utrwalone w wybranych regionalnych opracowaniach o Ziemi Lubuskiej

  141 - 148
  13.12.2020

Od alabastronu do flakonu René Lalique’a… Kilka lingwistyczno-kulturologicznych uwag o naczyniach na wonności, pachnidła, zapachy, perfumy…

  293 - 306
  31.12.2018

Wileńskie miejsca Adama Mickiewicza utrwalone we współczesnych przewodnikach po Mieście wieszczów. (Refleksje językoznawcy-filologa)

  59 - 80
  19.12.2016

Językoznawstwo i językoznawcy w świetle Życia we wspomnieniach Profesor Ewy Rzetelskiej-Feleszko (Kamińskiej)

  171 - 183
  31.12.2018