Literatura popularna jako źródło wiedzy specjalistycznej. Leksyka medyczna w serii „Medical Romance”

   52

Autor

Słowa kluczowe   

Abstrakt   

Celem tekstu jest przedstawienie leksyki związanej z medycyną w wybranych książkach z serii „Harlequin Medical”. Wyodrębniono m.in. określenia nazywające choroby (np. białaczka, cukrzyca, perforacja wyrostka robaczkowego), leczenie i diagnozę (operacja, cewnikowanie, analiza krwi), lekarstwa (np. insulina, roztwór soli, gammaglubulina), ludzi (np. pediatra, sanitariusz, pacjent) i miejsca (np. przychodnia, szpital, sala operacyjna). Analiza ilościowa tekstów wykazuje, że leksyka związana z medycyną jest bogata i może być źródłem wiedzy specjalistycznej. Kwestie medyczne w tej serii zdominowały tematykę związaną z uczuciami i erotyką.

Liczba wyświetleń   

2022

Dane do pobrania nie są jeszcze dostępne.

Biogram autora   

Joanna Gorzelana, Uniwersytet Zielonogórski

Dr hab., pracuje w Zakładzie Językoznawstwa w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego. W pracy naukowej skupia się na badaniach stylistycznych epoki oświecenia (poezja religijna, publi­cystyka). Zajmuje się także funkcjonowaniem biblizmów w różnych tekstach polskich (i tłumaczonych) oraz zagadnieniami etykiety językowej. Interesuje się również kulturą Górali Czadeckich z Bukowiny.

Bibliografia   

LITERATURA CYTOWANA

Bunicka M., Romans, [w:] Słownik literatury popularnej, red. T. Żabski, Wrocław 1997, s. 370-375.

Doroszewski J., O języku medycyny, [w:] O zagrożeniach i bogactwie polszczyzny, red. J. Miodek, Wrocław 1996.

Doroszewski J., Polski język medyczny, [w:] Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, red. W. Pisarek, Kraków 1999.

Dunin J., Żabska E., Harlequin, [w:] Słownik literatury popularnej, red. T. Żabski, Wrocław 1997.

Encyklopedia zdrowia, red. W.S. Gomułka, W. Rewerski, wyd. 3, Warszawa 1995.

Głowiński M., Okopień-Sławińska A., Sławiński J., Zarys teorii literatury, Warszawa 1986.

Gordon G., Wymagający szef, przeł. G. Woyda, Warszawa 2006.

Grabias S., Język w zachowaniach społecznych. Podstawy socjolingwistyki i logopedii, Lublin 2019.

http://www.harpercollins.pl/harlequin.html.

Jankowiak L.A., Funkcja słownictwa medycznego w twórczości Stefana Żeromskiego (uwagi wstępne), „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 2015, vol. 22 (42), nr 2, s. 37-53.

Kita M., Literatura popularna z punktu widzenia językoznawstwa, „Postscriptum” 2004-2005, nr 1-2 (48-49).

Kostrzewa Z., Leksykon wyrazów i zwrotów lekarskich, Łódź 2001.

Mała encyklopedia medycyny, red. T. Rożniatowski, wyd. 9, t. 1-3, Warszawa 1991.

Markiewicz H., Główne problemy wiedzy o literaturze, Kraków 1980.

Metcalfe J., Do trzech razy sztuka, przeł. I. Kwiatkowska, Warszawa 1999.

Międzynarodowa statystyczna klasyfikacja chorób i problemów zdrowotnych ICD-10-X-Rewizja, t. I, wyd. 2008, za: https://www.csioz.gov.pl/fileadmin/user_upload/Wytyczne/statystyka/icd10tomi_56a8f5a554a18.pdf.

Pawłowski A., Struktura ilościowa pól leksykalnych a procesy poznawcze człowieka, http://studiasemiotyczne.pts.edu.pl/tomy/XXVII_teksty/XXVII_06.pdf.

Roberts A., Jedna noc czy całe życie, przeł. K. Ciążyńska, Warszawa 2017.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. 2019 poz. 602) za: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000602.

Słownik literatury popularnej, red. T. Żabski, Wrocław 1997.

Vademecum lekarza ogólnego, red. W. Bruhl, R. Brzozowski, wyd. 5, Warszawa 1990.

Wielki słownik medyczny, red. J. Komender, Warszawa 1996.

Wyszomirska A., Leksyka z zakresu chorób i zjawisk chorobowych w czasopiśmie „Twój Maluszek”, „Studia Językoznawcze” 2015 (14).

Podgląd   

Pobrania

Opublikowane

13.12.2020

Jak cytować

Gorzelana, J. „Literatura Popularna Jako źródło Wiedzy Specjalistycznej. Leksyka Medyczna W Serii «Medical Romance»”. Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, t. 6, grudzień 2020, s. 149-65, doi:10.34768/fp2020a10.