17
15
14
13
7
8
9
11
10

Instytut Filologii Polskiej zaprasza do współtworzenia rocznika, którego profil — w ogólnym ujęciu — wyznacza tytuł periodyku. Jego zawartość pragniemy rozszerzyć o szeroko rozumiane studia humanistyczne, niezbędne zarówno w doskonaleniu strategii metodologicznych, jak i w celu poszerzenia kontekstu refleksji polonistycznych gremiów akademickich. Na łamach czasopisma chcielibyśmy publikować wyniki badań najnowszych; cenimy zwłaszcza oryginalność i odkrywczość. Proponujemy możliwie szeroką skalę form wypowiedzi, jednakże typowych dla dyskursu nauki: od gruntownej analizy pojedynczych fenomenów po zwięzłą syntezę, od pierwodruku po reedycję, od recenzyjnie formułowanych sprawozdań po merytoryczne sprostowanie lub polemikę. Zakładamy, że na treść każdego zeszytu złoży się wieloautorskie opracowanie monograficzne, wzbogacone o materiały w rubrykach stałych.
Zainteresowanych prosimy o przekazywanie materiałów na adresy wyszczególnione w zakładce Sekretariat.

CELE I ZAKRES ARTYKUŁÓW ORYGINALNYCH (SŁOWA KLUCZOWE)
Polonistyka ● Literatura (fikcja i piśmiennictwo): historia literatury — konteksty — tematy, motywy — studia komparatystyczne — korespondencja sztuk — gatunki i rodzaje literackie — teoria — edukacja Język: historia języka (języków) — pragmatyka językowa — normy i zwyczaje językowe — odrębność językowa — retoryka — językowe świadectwa tendencji — teoria — edukacja Nauki o kulturze i religii

Ogłoszenia

Zaproszenie do rocznika za rok 2024   
21.12.2022

Serdecznie zapraszamy reprezentantów wszystkich dyscyplin polonistycznych do publikacji w roczniku Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Temat numeru brzmi: (Auto)biografie. Przedmiotem rozważań zamierzamy uczynić dwa gatunki: autobiografię i biografię oraz prześledzić kilka istotnych problemów, wynikających m.in. z zacierania się granic między literaturą fikcjonalną a literaturą faktu. Nasze zainteresowanie tymi formami wynika z ich niesłabnącej od wielu lat popularności na rynku wydawniczym w Polsce, a także z faktu, że potrafią wywołać liczne dyskusje i spory. Planowany czas wydania zeszytu to koniec 2024 roku.

Przeczytaj więcej na temat Zaproszenie do rocznika za rok 2024