Etyka wydawnicza


Redakcja „Filologii Polskiej” wdrożyła i stosuje wytyczne Komitetu do Spraw Etyki Publikacyjnej (COPE) w celu wyeliminowania rozmaitych nadużyć publikacyjnych (Podstawowe praktyki), zwraca zatem uwagę na te ostatnie zarówno na etapie przygotowania do druku, jak i po ukazaniu się materiałów drukiem. Sekretariat rocznika jest zobowiązany do udokumentowania wszelkich przejawów niepożądanych zachowań.

Niedopuszczalne postawy mogą wiązać się z (np.):

 1. plagiatem
  • kolejne i zbędne złożenie wcześniej opublikowanego tekstu
  • złożenie wcześniej ogłoszonego tekstu w przekładzie na inny język
  • opublikowanie cudzego tekstu pod własnym nazwiskiem
 2. autoplagiatem
  • zamieszczenie wcześniej opublikowanych fragmentów tekstu własnego autorstwa bez informowania o tym
 3. nieprawdziwością danych o autorach (autorzy gościnni lub widmo)
 4. poziomem wkładu
  • niepewność bądź brak wzajemnej zgody autorów co do skali wkładu w treść złożonego tekstu
 5. fabrykowaniem
  • celowe sfałszowanie danych
  • przedstawianie sfabrykowanych danych w celu udowodnienia rzekomej prawdziwości kontrowersyjnej tezy
 6. konfliktem interesów
  • brak zgody na ujawnienie niektórych danych poufnych (m.in. danych osobistych)
 7. stosunkami między autorem (autorami) i recenzentem (recenzentami)
  • stopień pokrewieństwa rodzinnego
  • zależności zawodowe
 8. nieetycznym zachowaniem recenzentów
  • przywłaszczenie pomysłów autorów przez recenzentów

Członkowie redakcji „Filologii Polskiej” obowiązkowo analizują każde zgłoszenie podejrzenia nadużyć publikacyjnych, co umożliwia osiągnięcie najwyższego możliwego poziomu ograniczenia ryzyka w tym zakresie. Zgłoszenia takie mogą pochodzić z dowolnego źródła, od: członków Rady naukowej, redaktorów naukowych kolejnych numerów, redakcji, recenzentów bądź czytelników.

Podstawowe czynności redakcji „Filologii Polskiej” mające na celu przeciwdziałanie nadużyciom publikacyjnym to (m.in.):

 • wnikliwa obserwacja reakcji autorów podczas etapu prac przed publikacją zgłoszonych do druku artykułów
 • dobór recenzentów oparty na zasadzie uwzględniającej ich merytoryczne kompetencje
 • proces recenzowania (kiedy to autor i rzeczoznawca nie znają swoich tożsamości) zwiększający poziom rzetelności i uczciwości ostatecznych ocen
 • każdy tekst otrzymuje dwie recenzje, w niektórych przypadkach (jeśli zachodzi taka potrzeba) trzy
 • ciągłe powiększanie liczby członków w Radzie naukowej i Zespole recenzenckim
 • ścisła współpraca między redakcją i Radą naukową oraz Zespołem recenzenckim w celu zwiększenia poziomu obiektywizmu w procesie oceniana złożonych do druku tekstów
 • 100% członków Zespołu recenzenckiego nie jest afiliowana przy Uniwersytecie Zielonogórskim (wydawcy „Filologii Polskiej”)
 • blisko 50% członków Rady naukowej to obcokrajowcy
 • znacznie ponad 50% członków Rady naukowej nie jest afiliowana przy Uniwersytecie Zielonogórskim (wydawcy „Filologii Polskiej”)
 • transparentność etycznego podejścia Redakcji do kwestii publikacyjnych
 • transparentność podejścia Redakcji do procedur selekcyjnych i recenzyjnych, harmonogramów i wymogów
 • angażowanie możliwie sporej liczby ekspertów w procesy selekcyjne i recenzenckie podczas etapów prac wydawniczych
 • wyraźnie sprecyzowane oczekiwanie redakcji w zakresie oryginalności zgłaszanych prac
 • zaproszenia redakcyjne są niepowtarzalne i wiążą się z kolejnymi numerami (dlatego też zgłaszane teksty odpowiadają konkretnemu zapotrzebowaniu na publikację)
 • zobowiązanie autora w umowie wydawniczej do złożenia oryginalnego tekstu bez naruszania praw osób trzecich
 • ciągły kontakt autorów z redakcją, uwierzytelniający wiarygodność publikujących
 • obowiązkowo wymagana dokumentacja źródłowa, umożliwiająca weryfikację rzetelności, solidności autorów
 • uwzględnianie obserwacji i refleksji czytelników na temat zawartości rocznika
 • promowanie potrzeb i zalet procesu publikacji zgodnie z prawami etyki

Typowe objawy nadużyć publikacyjnych (np.):

 • odmowa wykonania korekt sugerowanych przez recenzenta (recenzentów)
 • brak możliwości wprowadzenia proponowanych zmian, uzupełnień
 • błędne korekty
 • wahanie co do istoty treści głównych wątków złożonego do druku artykułu
 • sprzeczne opinie współautorów
 • niegrzeczne reakcje autora bądź recenzenta
 • bezsprzecznie widoczna niechęć recenzenta wobec ocenianego tekstu
 • opóźnienia
 • groźba wycofania złożonego do druku tekstu

Rozwiązania problemów i ostateczne decyzje (np.):

 • zdiagnozowanie trudności
 • wymaganie niezbędnych korekt
 • wyjaśnienie wątpliwości
 • omówienie i wytłumaczenie dostrzeżonych problemów z autorem (autorami), recenzentami bądź osobami, które dostrzegły nadużycia w zakresie publikacji
 • zlecenie dodatkowej recenzji
 • udokumentowanie przypadków nadużyć publikacyjnych
 • odmowa publikacji

Szczegóły pokrótce opisanych wyżej zasad i procedur (wraz z uzasadnieniem i praktycznymi radami) precyzują polskie diagramy Ewy RozkoszSposób postępowania w przypadku podejrzenia o zbędną (zduplikowaną) publikację.