Przesyłanie tekstów


Wymogi techniczne dla nadsyłanych materiałów

 1. Rozmiar — do 40 000 znaków (jeden arkusz) z uwzględnieniem przypisów. (W drodze wyjątku można dopuścić prace obszerniejsze, przy czym decyzja pozostaje w gestii redakcji).
 2. Plik tekstowy (Word — formaty .doc, .docx, .rtf).
 3. Tekst główny czcionką Times New Roman, 12 punktów, interlinia — 1,5 wiersza.
 4. Tekst przypisów — jw.
 5. Cytaty — jw. Dłuższe (więcej niż 3 wersy prozą) — wyodrębnione dodatkowym światłem (z góry i dołu). Krótsze — w tekście głównym oznaczone cudzysłowem.
 6. Nomenklatura w przypisach — łacińska, kursywą, dla skrótowego zapisu źródeł przywoływanych wcześniej (ibidem, op. cit.), z wyjątkiem: idem, eadem, które należy złożyć bez pochylenia.
 7. Gdy studium analizuje niewielką liczbę tytułów, dokumentację należy umieścić w tekście głównym (ze stosownym opisem w przypisie wyjaśniającym przyjętą metodę).
 8. Wcięcie akapitowe — 1,25 cm (standardowy rozmiar tabulatora).
 9. Lewy margines — 3,5 cm, prawy — 2,5 cm.
 10. W razie wątpliwości co do konwencji zapisu przypisów prosimy o zastosowanie rozwiązań przyjętych w artykułach opublikowanych już na łamach rocznika (zob. Archiwum).

Każdy składany materiał winien zawierać

 1. Imię i nazwisko jego autora (autorów) wraz z afiliacją, numer ORCID,
 2. Tytuł rozprawy (oryginalny, polski oraz angielski),
 3. 3 do 5 słów kluczowych (np. Juliusz Słowacki — literatura XIX w. — Kordian — dramat romantyczny — winkelriedyzm),
 4. Streszczenia w języku oryginalnym artykułu, po polsku i angielsku (minimum 350 słów),
 5. Bibliografię (zastosowaną, bez numerów stronic i nazw wydawnictw), umieszczoną na końcu całości (należy ją sporządzić na podstawie cytowanych bądź przywoływanych źródeł). Jeśli cytowana pozycja (książka, rozdział, artykuł) posiada identyfikator (jak np. DOI), powinien być podany wyłącznie w ramach wykazu bibliograficznego (wzór zapisu — DOI: https://doi.org/10.34768/fp2020a1). Jeśli cytowana pozycja jest zaindeksowana w jakiejkolwiek bazie referencyjnej, należy podać zarówno odpowiednie linki, jak i nazwy baz, w których przechowuje się metadane.
 6. Krótką charakterystykę autora, zredagowaną w 3 os. l. poj. (3-5 zdań).

Teksty artykułów należy przesyłać na adresy podane w zakładce Sekretariat