O czasopiśmie


„Filologia Polska” — jako seria w dwóch odmiennych formułach — to setki stron studiów i dziesiątki analiz; przyciągnęła wielu autorów — intelektualistów środowisk lokalnych i reprezentantów innych ośrodków naukowych z kraju i zagranicy. Tytuł powołanego do istnienia periodyku wskazuje zatem tradycję, do jakiej postanowiliśmy się odwoływać (akcentując tym samym ciągłość), wskazuje także na ewolucyjną zmianę, która stanowi swoisty znak czasów. Rocznikowy kształt „Filologii Polskiej” wynika poniekąd z już wprowadzonych i nadal dokonujących się reform szkolnictwa wyższego oraz stosowanych obecnie systemów standaryzacji. Oby ten duch przemian korzystnie wpłynął na świat nauki — na ludzi ją kreujących, tendencje rozwojowe i, co najważniejsze, wyniki badań. Chcielibyśmy, aby każdy kolejny tom czasopisma zawierał serię studiów, tworzącą wieloautorską monografię.

Kompozycja numerów rocznika

Każdy numer rocznika składa się z kilku części.

„Studia i materiały”
Dział „Studia i materiały” jest główną częścią każdego numeru „Filologii Polskiej" i w zależności od nadesłanych artykułów dzieli się na mniejsze rozdziały.

Sekcje stałe: „Regionalia”, „Varia”, „Obszary trzecie”

„Regionalia"
Zapraszamy do publikowania w tej sekcji periodyku, którą chcemy poświęcić szeroko rozumianej tematyce regionu w badaniach literaturoznawczych i kulturowych. Interesują nas przede wszystkim studia oraz rozprawy dotyczące nowego regionalizmu, geokrytyki, geografii kulturowej, geo­poetyki, a także zagadnienia związane z kulturowym pograniczem, transgranicznością, relacjami centralno-peryferyjnymi, regionalną tożsamością.

„Varia”
W dziale ze swej natury gromadzącym rozmaitości zamierzamy publikować świadectwa aktualnych poczynań i debat naukowych w postaci np. recenzji, sprawozdań i raportów, polemik, zapowiedzi, drobnych przyczynków itp. Sekcja pomieści także zestawienia bądź katalogi (np. bibliograficzne), jak i przedruki czy przekłady.

„Obszary trzecie"
Dział „Obszary trzecie" zawiera prace poświęcone literaturze popularnej, zjawiskom częściowo literackim (piosenka, komiks, gry komputerowe) oraz literaturze użytkowej (śpiewniki, senniki, modlitewniki). Publikowane są tu artykuły z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa oraz kulturoznawstwa. Na łamach pisma ukazują się w tym miejscu zwłaszcza prace polonistyczne, ale są one otwarte dla badaczy zjawisk kulturowych różnych obszarów językowych.